ADVIES IN WATER- EN BODEMBEHEER

Assist Explore: specialist in archeologie uxo en sanering

Onverwachte en ongewenste bodemvondsten

Tijdens (grond)werkzaamheden stuit men vaak op onverwachte bodemvreemde materialen en sporen, zoals archeologische vondsten, explosieven of stoffen die niet in ons kwetsbare milieu thuishoren. Regelmatig zijn de beschikbare gegevens van de opdrachtgever niet toereikend om ongewenste bodemvondsten te voorkomen. Daarom leidt dit doorgaans tot stagnatie van het project en tot onvoorziene extra kosten.
Zeker als er binnen beschermde natuurgebieden van bijvoorbeeld Natuurmonumenten of Natura2000 wordt gewerkt, is ervaringsdeskundigheid zeer gewenst omdat men hier met complexe processen en vergunningstrajecten van doen heeft.
Om situaties als deze zoveel mogelijk te kunnen ondervangen, biedt Assist Explore een gedegen vooronderzoek bij geplande werkzaamheden. Weet wat er binnen uw projectgebied gaat gebeuren en is gebeurd om uw werkzaamheden daarop af te kunnen stemmen. Nauwkeurig bureauonderzoek in combinatie met een bodemonderzoek kan u daarbij van dienst zijn.

Historisch vooronderzoek

Verdacht van explosieven of archeologische waarden

Het verleden bepaalt het heden

Op basis van een vooronderzoek ten behoeven van archeologie of milieu, kan het zijn dat het gebied verdacht is van explosieven. Assist explore kan deze onderzoeksgegevens analyseren en inzicht geven in hoeverre de extra werkzaamheden wat betreft het geadviseerde explosieven onderzoek, archeologische werkzaamheden,en of milieutechnische maatregelen van toepassing zijn.

Met een bureauonderzoek brengen wij de water/bodem in kaart. Het geeft inzicht in de ondergrondse structuur.
Deze kan oorspronkelijk zijn, maar is regelmatig verstoord door de aanwezigheid van archeologie, explosieven uit de tweede wereldoorlog of een vervuiling.

%

Luchtfoto's

%

Literatuuronderzoek

%

Getuigenverklaringen

%

Archieven

Opsporingswerkzaamheden

Voorwaarden en vergunningen

Doorgaans worden er voorwaarden gesteld aan de uitvoering van werkzaamheden binnen een verdacht of kwetsbaar gebied. Middels vergunningen kan er worden geëist dat er rekening gehouden dient te worden met flora en fauna in bijvoorbeeld een natura2000 gebied. Ook kan het zijn dat er diverse aanpassingen moeten worden gedaan voortvloeiend uit het bureau onderzoek, zoals in een saneringsproces of bij een calamiteit. Assist Explore begeleidt deze trajecten volledig. Zowel voor als tijdens de processen.

Opsporingsproces

Wanneer verleden en heden samenkomen en de disciplines in samenwerking met Assist Explore worden uitgevoerd, gaat het proces over in het lokaliseren en vaststellen van de bodemvreemde materialen. Hierbij verrichten wij de opsporingswerkzaamheden. Dat kan door middel van het graven van proefsleuven, bemonstering en andere detectietechnieken. De verkregen gegevens worden in goed overleg met ervaringsdeskundige partijen afgestemd. Assist Explore werkt alleen samen met partijen die juist deze disciplines beheersen en zoveel mogelijk zelf kunnen uitvoeren. Zo houden wij het totale proces beheersbaar. Door in korte lijnen te communiceren, ook indien er tijdens de uitvoering onvoorziene aanpassingen doorgevoerd dienen te worden, blijft het project flexibel en inzichtelijk voor alle partijen.

Grondstromen

Assist Explore is van oudsher gespecialiseerd in grondstromen. Projecten waarbij grond wordt verplaatst, dienen te allen tijde te voldoen aan het Besluit Bodem Kwaliteit (BBK) en de Wet Bodem Bescherming (WBB). Vervuiling speelt helaas vaak een cruciale rol. Door de processen correct te beheersen blijft de vaak complexe uitvoering met de verschillende grondstromen inzichtelijk. Assist Explore kan bogen op jarenlange ervaring met gecombineerde werkzaamheden (o.a. aan het spoor, het wegennet, waterbouwkundig, op saneringsgebied). Hierdoor weten wij bij ingewikkelde vraagstukken oplossingsgericht mee te denken.
Door de inzet van bekende partijen met specialistisch eigen materieel zijn wij in staat om zowel op regiebasis als de volledige uitvoering voor onze rekening te nemen.

Calamiteiten

Assist Explore wordt regelmatig verzocht om bij calamiteiten de organisatie in te richten. Met ons Europees gerichte specialistisch netwerk zijn wij er op ingericht om de omstandigheden tijdens een calamiteit met de grootste spoed inzichtelijk te krijgen en beheersbaar te maken in samenwerking met de betrokken instanties. Vaak betreft het een ongeval (in het verkeer, vliegtuigongevallen of op het spoor) waarbij ruiming, transport en sanering moet plaatsvinden omdat er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.
Deze, vaak schadelijke, materialen dienen te worden veiliggesteld voor onderzoek of moeten naar een erkend specialistisch verwerker in binnen of buitenland. Van overheidswege dienen deze processen zeer nauwkeurig te worden vastgelegd.

Veel van onze wateren zijn beschermde Natura2000-gebieden. Assist Explore is ervaringsdeskundig om binnen deze kwetsbare natuurgebieden te opereren en met betrokken instanties de focus op onze flora en fauna te leggen.

Onze toekomst

Affiniteit is de key in onze organisatie. Assist Explore staat borg voor de kwaliteit die afgeleverd dient te worden om te kunnen opereren met bovengenoemde disciplines binnen ons kostbare en kwetsbare milieu. Toleranties kunnen wij ons hierin niet permitteren. De geschiedenis heeft ons geleerd dat wij zorgvuldig moeten omgaan met het residu van ons bestaan want de gevolgen op lange termijn zijn onnodig groot voor de generaties na ons. Assist Explore koestert het milieu, in al haar facetten.